DM CoP

Wednesday, June 08, 2005

ตลาดนัด "คุณอำนวย"

ดิฉันได้เข้าร่วม "ตลาดนัดความรู้สำหรับคุณอำนวยผู้มีประสบการณ์" ที่ สคส. จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมบ้านผู้หว่าน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ งานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความรู้เชิงปฏิบัติ และหาแก่นความรู้ที่จะนำไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ "คุณอำนวย" ต่อไป เป้าหมายสุดท้ายตามความเข้าใจของดิฉันคือทาง สคส. อยากจะได้หลักสูตรสำหรับพัฒนาคุณอำนวย

ดิฉันประเมินตนเองว่ายังเป็น "คุณอำนวยผู้อ่อนหัด" เพราะมีประสบการณ์น้อยมาก เพิ่งจัดตลาดนัดความรู้ไปครั้งเดียวเท่านั้น การไปร่วมกิจกรรมที่ สคส.จัดขึ้นในครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เก็บเกี่ยวความรู้จาก "คุณอำนวยผู้มีประสบการณ์" มาใช้ในการขับเคลื่อนเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานต่อไป

ผู้เข้าร่วมตลาดนัดครั้งนี้มาจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ นครสวรรค์ฟอรั่ม มูลนิธิข้าวขวัญ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลค่ายสมเด็จฯ โรงพยาบาลบ้านตาก โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และภาคีต่างๆ ของ สคส. (เครือข่ายของเราจัดเป็นภาคีหนึ่ง) งานนี้ สคส. ยกขบวนคนทำงานมาเกือบหมดสำนักงาน โดยมี ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด เป็นวิทยากรหลัก

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ เริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น.เปิดงานและชี้แจงวัตถุประสงค์ โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช หลังจากนั้นก็เป็นการแนะนำตัวและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงกว่าๆ ในวันนี้เราแบ่งกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม ทำงานตามโจทย์ที่ ดร.ประพนธ์ให้มาโดยใช้เทคนิคของการเล่าเรื่องและหาขุมความรู้ แล้วนำเสนอต่อกลุ่มใหญ่

Session ที่ ๑ "Facilitating Process" ให้เล่าเรื่องความสำเร็จในการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ก่อน-ระหว่าง-หลัง)
Session ที่ ๒ "Facilitator's Skills" ให้เล่าเทคนิคเฉพาะตัว (เคล็บลับ ทักษะ) ที่ใช้ในการ facilitate "คุณกิจ" ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ในการทำงานต่อไป
Session ที่ ๓ "KM Enablers (System/Structure/Tools/Techniques)" ให้เล่าถึงวิธีการ/กลไก/เครื่องมือ/ระบบการจัดการ/โครงสร้างที่เอื้อต่อการขับเคลื่อน KM ให้ขยายวงกว้างต่อไปได้

หลังรับประทานอาหารค่ำ เราได้รับฟังการบรรยายและสาธิตการใช้ Weblog จากคุณกรกฎ เชาวะวณิช (e-mail: korakot@gmail.com) ประมาณ ๑ ชั่วโมง หลังจากนั้นแบ่งกลุ่ม ๒ กลุ่ม เพื่อจัดทำแก่นความรู้ของการเป็นคุณอำนวย ในด้านของ Facilitating Process และ Facilitator's Skills

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘ เริ่มกิจกรรมเวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นการนำเสนอ "แก่นความรู้" ของการเป็นคุณอำนวย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หลังจากนั้น ดร.ประพนธ์ได้นำเสนอ New Model "บูรณาการงานและชีวิต" และเปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นต่อ model นี้กันอย่างกว้างขวาง รายละเอียดน่าจะติดตามได้จาก http://intuitionflow.blogspot.com ของ ดร.ประพนธ์ (ถ้าอาจารย์ยังไม่เขียน ก็ลองเรียกร้องดูนะคะ)
ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไปจนถึง ๑๔.๐๐ น. เราแบ่งกลุ่มย่อย ๒ กลุ่ม ช่วยกันร่างหลักสูตรพัฒนาคุณอำนวย "Training for KF"ภาคประชาสังคมและภาคองค์กร หลังจากนำเสนอหลักสูตรแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นและทำ AAR ก่อนที่จะปิดงานหลัง ๑๗.๐๐ น. ไปแล้ว

ดิฉันประทับใจบรรยากาศการประชุมครั้งนี้ เพราะรู้สึกอบอุ่น เป็นกันเอง ทุกคนมีความเป็นมิตรต่อกัน ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คล้ายๆ ที่เราจัดตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน กิจกรรมการจัดการความรู้จึงเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างมิตรภาพด้วย ดิฉันพยายามเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ในเครือข่ายของเรา ดร.ประพนธ์ บอกว่าเป็น AK - Action on Knowledge ถ้าสนใจว่ามีอะไรบ้าง โปรดติดตามต่อในวันพรุ่งนี้นะคะ

วัลลา ตันตโยทัย
๘ มิถุนายน ๒๕๔๘

0 Comments:

Post a Comment

<< Home