DM CoP

Wednesday, May 18, 2005

DM KM Passion Plan 3

DM network_176

ตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
Passion Plan (ตอนที่ 3)


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความเห็นต่อคำถามที่ว่า "ต้องการพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพื่อทำให้ Passion Plan ส่วนที่ 1 และ 2 ประสบความสำเร็จ"
 1. ทักษะของ Facilitator ที่ดี ได้แก่ ทักษะในการติดต่อสื่อสาร เช่น ทักษะการฟัง ทักษะในการพูดจา การถาม การจดบันทึก การเล่าเรื่อง การสังเกต การวิเคราะห์ และ การสังเคราะห์
 2. ทักษะของการเป็นผู้ให้คำปรึกษา
 3. ทักษะการให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น การใช้ internet หรือ การจัด website
 4. ทักษะในการประเมินธารปัญญา
 5. ทักษะในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยในการให้ความร่วมมือในการดูแลตนเอง ครอบครัว และสังคม
 6. ทักษะในการแสวงหา และการจัดการความรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
 7. ควรมีการพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
 8. ทักษะการเป็นผู้นำ
 9. พัฒนาอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ และทีมงานให้มีความแข็งแกร่ง
 10. ทักษะในการใช้กระบวนการกลุ่ม
 11. วิธีคิดแบบนอกกรอบ
 12. ใช้การเรียนรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในเครือข่าย
 13. มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 14. มีการนำทักษะต่าง ๆ ที่ได้รับการอบรมไปทดลองใช้ และฝึกปฏิบัติจริง ๆ
 15. ทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ
 16. ทักษะการดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น การดูแลเท้า, การป้องกันอาการ Hypoglycemia Shock
 17. ทักษะการพัฒนางานโดยใช้กระบวนการหรือองค์ความรู้ต่าง ๆ เช่น Action Research
 18. การศึกษาดูงาน
 19. การบริหารจัดการระบบ
 20. ทักษะในกระบวนการทำ KM ซ้ำ เนื่องจากบางครั้งยังไม่เกิดความมั่นใจ

วัลลา ตันตโยทัย และ สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน

1 Comments:

 • เยี่ยมจริงๆครับ พยายามเคลื่อนไหว update เสมอๆนะครับ

  Cheer!

  ธวัช หมัดเต๊ะ

  By Blogger MATTE, at 12:19 PM  

Post a Comment

<< Home