DM CoP

Tuesday, May 17, 2005

DM KM Passion Plan 2

DM network_145
ตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
Passion Plan (ตอนที่ 2)ทำอย่างไรจึงจะเกิดเครือข่าย DM ?

การเกิดเครือข่ายทำได้ด้วยกัน 3 กลุ่มคือ
1. ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
* สร้างกลุ่ม มี Benchmarking เพื่อเสริมจุดอ่อน สร้างจุดแข็งให้เกิดขึ้น

* มีการติดตามหลังการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพโครงการ

* นำเอา KM ไปปฏิบัติแล้วเล่าสู่กันฟังในกลุ่มสมาชิก

* จัดทำการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในระยะแรกอาจจะเป็นทุกเดือน ทุก 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

* มีการทบทวนและติดตามการดำเนินงานเป็นประจำของผู้ที่ร่วมในเครือข่าย

* จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลของกิจกรรมนี้ เช่น จัดทำโครงการพี่เลี้ยง-ผู้พร้อมให้-ผู้ใฝ่รู้

* จัดทำทะเบียนของทีมที่มีรายละเอียดของความเข้มแข็งของประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลของเครือข่ายได้

* กำหนดระบบทบทวนให้มีการดูแลจากเป้าหมายหลักที่ 1, 2, 3… เพื่อรองรับเครือข่ายของระบบ


2. กลุ่มผู้ป่วย และครอบครัว
* สนับสนุนการจัดกิจกรรมของผู้ป่วย โดยไม่เน้นเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาล

* เครือข่ายที่มีอยู่แล้ว จะขยายให้ครอบคลุมมากขึ้นโดย Empowerment ญาติ และผู้ป่วย ให้เป็นแกนในการขยายเครือข่ายต่อ

3. ชุมชน
* สร้างเว็บไซด์ร่วมกับองค์กรเอกชน

* มีการทำบทความลงสื่อให้ความรู้

* สร้างหลักสูตร และพัฒนาผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

* มีการสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ จากหน่วยงานสาธารณสุข และองค์กรท้องถิ่น

* เครือข่ายเบาหวานจะเกิดได้ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อบต. เทศบาล ผู้นำชุมชน เป็นต้น ร่วมกันค้นหา ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้เกิดกลุ่ม ชมรม และเครือข่าย

* จัดให้มีศูนย์กลางเครือข่าย และผู้ประสานงานเครือข่าย

* มีระบบที่เอื้ออำนวยต่อการติดต่อสื่อสาร เช่น การใช้เว็บไซด์, จดหมายข่ายทาง E-mail หรือจัดให้มีการประชุม

* ขยายความคิดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนให้แก่ PCU เครือข่าย และสนับสนุนให้ PCU เครือข่ายมีศักยภาพมากขึ้น มีแนวร่วมในการทำงานเชิงป้องกันมากขึ้น

* การเขียนคอลัมน์ต่าง ๆ ของประชาชนจะเผยแพร่ให้ทราบเรื่องเครือข่ายของเบาหวาน เป็นวิธีการเคลื่อนไหวทางสังคมอีกวิธีหนึ่ง

* นำเสนอผลงานน่าสนใจในเวทีวิชาการต่าง ๆ เช่น ประชุมสมาคมผู้ให้ความรู้ผู้เป็นเบาหวาน, Primary Care Forum 16-17 มิ.ย. 48 หรือ HA Forum

วัลลา ตันตโยทัย และ สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน
17 พ.ค. 48

0 Comments:

Post a Comment

<< Home