DM CoP

Tuesday, May 31, 2005

เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ

Anuwat นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้ไปสังเกตการณ์กิจกรรมตลาดนัดความรู้ ฯ ของเรา
ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 ดิฉันมีโอกาสได้คุยกับคุณหมออนุวัฒน์และบอกท่านว่า
อยากทำเครือข่ายจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน คุณหมอจึงได้มอบ file
เอกสารที่ท่านร่างขึ้นเรื่องเครือข่ายร่วมใจพัฒน์ การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน (Collaborative
Improvement Network: Diabetes care) (ท่านบอกว่าชื่อยังเชย ๆ อยู่) ให้

เมื่ออ่านดูแล้วดิฉันเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกับเครือข่ายจัดการความรู้ฯ ที่เราจะดำเนินการ ก็เลยเสนอว่าน่าจะนำมารวมกัน ในโอกาสนี้จึงขอนำ idea ของคุณหมออนุวัฒน์มาเผยแพร่ให้สมาชิกทราบด้วย ดังต่อไปนี้

เครือข่ายร่วมใจพัฒน์ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน
คือชุมชนนักปฏิบัติที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โดยอาศัยเครื่องชี้วัดที่กำหนดร่วมกันเป็นตัวเปรียบเทียบเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนา ประยุกต์แนวทางปฏิบัติ/มาตรฐานที่มีการจัดทำไว้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขององค์กรอย่างเหมาะสม ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัด
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 มีระบบคัดกรองผู้ป่วยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องชี้วัด :

อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรักษาเทียบกับจำนวนประชากร

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2

ผู้ป่วยและครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เครื่องชี้วัด :
% ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ complete foot exam และได้รับการสอนให้ตรวจเท้า

ด้วยตนเอง
% ผู้ป่วยที่มีสัดส่วนรอบเอว : รอบตะโพกไม่เกินเกณฑ์ (ชาย 1:1, หญิง 0.8 : 1)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3
สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เครื่องชี้วัด :
Hypo/hyper (uncontrolled) admission rate
% ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับ postpandrial blood sugar
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ต่ำกว่า 170 mg/dl)

% ผู้ป่วยที่มีระดับ HbA1C ต่ำกว่า 7 %

วัตถุประสงค์ข้อที่ 4
ลดความเสี่ยงด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด
เครื่องชี้วัด :
% ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ซึ่งได้รับคำแนะนำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่
% ผู้ป่วยอายุ 40 ปีขึ้นไปที่ได้รับ ASA
% ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจ lipid profile
% ผู้ป่วยที่มีระดับไขมันตามเป้าหมาย
(LDL ต่ำกว่า 100 mg/dl TG ต่ำกว่า 150 mg/dl total cholesterol ต่ำกว่า 200 mg/dl)

% ผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตต่ำกว่า 130/80 mmHg

วัตถุประสงค์ข้อที่ 5 ลดความเสี่ยงด้าน microvascular
เครื่องชี้วัด :
Renal

% ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจ microalbuminuria ประจำปี
% ผู้ป่วยมี microalbuminuria ที่ได้รับ ACE inhibitor หรือ ARB
Retinal
% ผู้ป่วยได้รับการตรวจ dilated retinal exam
Foot care
จำนวนผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้า
จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตัดขา

คุณหมออนุวัฒน์ ได้บอกให้ทราบว่าเครือข่ายนี้ประกอบด้วยใครบ้าง มาทำอะไรกัน พร้อมทั้งวัตถุประสงค์และเครื่องชี้วัด ซึ่งก็คือ outcomes ที่จะเกิดจากการมีเครือข่ายนี้

สมาชิกอ่านแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ


วัลลา ตันตโยทัย
31 พฤษภาคม 2548


17 Comments:

 • Hi, I am DM KM Network, and like to contact you!

  By my SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION about juvenile diabete I have found your site.
  Of course, I was looking out for juvenile diabete related information and I have found your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ. Sorry, I have seen that isn't a perfect match. But, anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match. What you have in your content is very interesting for most people.
  I like to set up a link to you. What you think about?
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 2:15 AM  

 • I am DM KM Network, and I have SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION ON diabetes information and found your site.
  Sorry, I have see that your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ wasn't exactly, what I was looking for, but, certainly got my attention and interest. If you like you can contact me. Your page I see row why I found when I was looking for diabetes information related information. Anyway, I am glad I stopped by even though this isn’t a perfect match. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 4:40 PM  

 • Hello, I like to contact you! My name is DM KM Network,
  By my SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION about american diabetes association I have found your site.
  I was looking out for american diabetes association related information. Sorry, I have see that your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ isn't a perfect match. But, anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match. What you have in your content is very interesting for most people.
  I like to set up a link to you. What you think about?
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 5:24 PM  

 • Hi, I am DM KM Network, and like to contact you!

  By my SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION about diabetes treatment I have found your site.
  Of course, I was looking out for diabetes treatment related information and I have found your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ. Sorry, I have seen that isn't a perfect match. But, anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match. What you have in your content is very interesting for most people.
  I like to set up a link to you. What you think about?
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 3:06 AM  

 • Hello, I like to contact you! My name is DM KM Network,
  By my SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION about diabetes treatment I have found your site.
  I was looking out for diabetes treatment related information. Sorry, I have see that your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ isn't a perfect match. But, anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match. What you have in your content is very interesting for most people.
  I like to set up a link to you. What you think about?
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 9:26 PM  

 • Hello, I like to contact you! My name is DM KM Network,
  By my SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION about juvenile diabete I have found your site.
  I was looking out for juvenile diabete related information. Sorry, I have see that your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ isn't a perfect match. But, anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match. What you have in your content is very interesting for most people.
  I like to set up a link to you. What you think about?
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 1:23 AM  

 • Hello, my name is DM KM Network,
  I have SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION aboutgestational diabetes and found your site.
  I was looking out for gestational diabetes related information. Anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match.
  Sorry, I have see that your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ wasn't exactly, what I was looking for, but, certainly got my attention and interest.
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 12:51 AM  

 • Hi, I am DM KM Network, and like to contact you!

  By my SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION about diabetes I have found your site.
  Of course, I was looking out for diabetes related information and I have found your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ. Sorry, I have seen that isn't a perfect match. But, anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match. What you have in your content is very interesting for most people.
  I like to set up a link to you. What you think about?
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 3:14 AM  

 • Hello, my name is DM KM Network,
  I have SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION aboutdiabetes supply and found your site.
  I was looking out for diabetes supply related information. Anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match.
  Sorry, I have see that your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ wasn't exactly, what I was looking for, but, certainly got my attention and interest.
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 8:25 PM  

 • Hello, my name is DM KM Network,
  I have SEARCHING out FOR THE LATEST INFORMATION aboutdiabetes diet and found your site.
  I was looking out for diabetes diet related information. Anyway, I am glad I have stopped by even though this isn’t a perfect match.
  Sorry, I have see that your เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ wasn't exactly, what I was looking for, but, certainly got my attention and interest.
  It does will be a pleasure, if you contact me. Perhaps we have some same ideas. Wish you success with your site.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 2:11 PM  

 • Hi there DM KM Network, I AM OUT SEARCHING FOR THE LATEST INFORMATION ON diabetes recipe and found your site.
  Although เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ wasn't exactly, what I was looking for, it certainly got my attention and interest. I see row why I found your page when I was looking for diabetes recipe related information, and I am glad I stopped by even though this isn’t a perfect match.

  Fritz

  By Blogger NewsBlogger, at 5:04 PM  

 • [i][b]BUY CHEAP SUPER VIAGRA ONLINE AND SAVE 70 % OF MONEY...[/b][/i]
  [url=http://forums.medextreme.biz]BUY CIALIS ONLINE NOW! Small PRices, discounts![/url]

  [url=http://www.creditcardforums.kokoom.com]CHASE CARDS RATES[/url]

  By Anonymous Anonymous, at 2:33 AM  

 • TREATMENT IMPOTENCE
  BUY HALF-PRICE CIALIS AND SAVE MORE THEN 70% of YOUR MONEY
  BUY LOW-COST VIAGRA ! HALF-PRICE CIALIS ! CHEAP LEVITRA !
  BUY LOW-COST VIAGRA ONLINE & SAVE
  ACNE MEDICINE ONLINE

  ocutane
  WHAT IS ANTHELMINTICS

  buy hal-price albernza
  ANTIBACTERIAL MEDICINE & CARE
  anoxil
  AMPICILLIN ONLINE
  BUY AMPICILLIN
  BUY CHEAP BACTRIM
  bactrim no prescription
  NEW DRUGS & PILLS… SUPER-VIAGRA…
  cheap cialis
  BUY CIPRO ONLINE

  cipro
  BUY CHEAP DIFLUCAN ONLINE
  buy diflucam
  BUY CHEAP SUPER VIAGRA ONLINE AND SAVE 70 % OF MONEY...
  BUY LOW-COST CIALIS ONLINE
  CREDIT CARDS.AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

  By Anonymous Anonymous, at 1:06 PM  

 • อยากให้ลงรายละเอียดเรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ลึกๆอีกซักหน่อยได้มั้ยคะ แม่พึ่งเป็นเบาหวานค่ะ เครียดมากๆเลย

  By Anonymous Anonymous, at 12:20 AM  

 • สวัสดีครับ ท่านผู้อำนวยการฝ่ายการฝึกอบรม
  ผมใคร่เสนอให้ท่านได้และบุคลากรของท่านได้ รู้จักศาสตร์แห่งการสั่งจิตบำบัด แก้ปัญหาสุขภาพจิตและร่างกาย โดย ลองเชิญท่าน อ.ดร.บุญเลิศ สายสนิท ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาศักยภาพชีวิต ด้วยHypnosis, Hypnotherapyและ NLP ที่เป็นประโยชน์มากลองค้นดูที่ www.hypnoticquality.com หรือ Email:boonlert_saisanit@hotmail.com เพื่อเชิญท่านมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ข้ารายกรในจังหวัดอยุธยาของเรา - ชอบคุณครับ จากผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม

  By Anonymous วศิน, at 11:21 AM  

 • http://viagraachetergenerique.com/ viagra
  http://viagracomprargenericoes.net/ viagra precio
  http://acquistoviagraitalia.net/ viagra generico
  http://kaufenviagragenerika.net/ preise viagra

  By Anonymous Anonymous, at 8:32 PM  

 • http://site.ru - [url=http://site.ru]site[/url] site
  site

  By Anonymous Anonymous, at 7:06 AM  

Post a Comment

<< Home