DM CoP

Monday, May 30, 2005

แก่นความรู้ สำหรับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ดิฉันได้นำเอาข้อเขียนของศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนของการเล่าเรื่อง มาลงไว้ เพื่อให้สมาชิกได้ทบทวนกัน โดยหวังไว้ในใจว่า จะได้รับ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" จากสมาชิกมาเผยแพร่อีก โรงพยาบาลใดที่มีเรื่องเล่าดี ๆ อย่าเก็บเอาไว้นะคะ ส่งมาได้ที่ vallatan@theptarin.com

Note taker DM network_160
สำหรับ "แก่นความรู้" เพื่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ๘ ปัจจัย ซึ่งพวกเราได้ช่วยกัน "สกัด" ออกมาจากเรื่องเล่าและ้แบ่งเป็น ๕ ระดับแล้วนั้น (ดูได้จาก http://blog-for-thai-km.blogspot.com/ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘) ดิฉันจะทบทวนและปรับปรุงในเบื้องต้น โดยอาศัยข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสมาชิกและผู้ทรงคุณวุฒิที่ไปร่วมงานกับเรา หลังจากนั้นจะส่งให้สมาชิกทุกท่านพิจารณาอีกครั้ง เมื่อได้แก่นความรู้ ๕ ระดับ ซึ่งเป็นที่เห็นพ้องต้องกันแล้ว เราจะได้ประเมินตนเอง (จริง ๆ) อีกครั้ง และคงจะมีการประเมินกันอย่างน้อยทุกปี เพื่อดูพัฒนาการและใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ที่ใดมีพัฒนาการที่น่าชื่นชม น่าจะมีรางวัลให้นะคะ

สมาชิกทุกท่านคงยังจำบรรยากาศของตลาดนัดความรู้ฯ ที่เราจัดขึ้นได้ ดิฉันคิดว่าเป็นเพราะเราพูดกันถึงแต่เรื่องดี ๆี คิดในทางบวก เราจึงมองเห็นความสามารถและสิ่งดี ๆ ของเพื่อน ถ้าเรานำแนวทางนี้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วย เราคงจะค้นพบศักยภาพที่มีอยู่มากมายในตัวของผู้ป่วยแต่ละคน ดิฉันเชื่อว่าพวกเราคงจะไปปรับเปลี่ยนให้ผู้ป่วยทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ แต่เราน่าจะทำหน้าที่เป็น "คุณอำนวย" ให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อควบคุมเบาหวาน

ไม่ทราบว่าสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง

วัลลา ตันตโยทัย
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

0 Comments:

Post a Comment

<< Home